Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Uniwersytetu Gdańskiego

 

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka jest częścią Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Kierownikiem Katedry jest dr hab. prof. UG Jolanta Orzeł-Gryglewska.

Dane kontaktowe

Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka
Uniwersytetu Gdańskiego
Adres: ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
Tel.: (58) 523 61 21


Kierownik Katedry:
dr hab. prof. UG Jolanta Orzeł-Gryglewska
jolanta.orzel@biol.ug.edu.pl


Prezeska sekretariatu Katedry:
mgr Joanna Dunacka
joanna.dunacka@ug.edu.pl

Dorobek naukowy

Projekty badawcze:
  Granty realizowane   Granty zakończone


Publikacje Katedry:

W celu wyświetlenia publikacji Katedry w polu 'Jednostka organizacyjna - kod' należy wpisać 'L124'

 Baza Expertus

Rozprawy doktorskie i habilitacyjne:
 doktoraty  habilitacje

Historia Katedry

Początki Katedry Fizjologii Zwierząt sięgają 1972 r., kiedy konkurs na stanowsko kierownika nowo organizowanego Zakładu Fizjologii Zwierząt wygrał dr med. Juliusz Tokarski.

Zakład Fizjologii nie dysponował początkowo żadnym wyposażeniem, aparaturą, a nawet zapleczem lokalowym - pierwsze zajęcia dydaktyczne odbywały się w wynajętych salach (m.in. na dworcu PKP w Gdyni).

 więcej

W Katedrze funkcjonuje 5 pracowni: Pracownia Regulacji Snu i Czuwania, Pracownia Neurobiologii, Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu, Pracownia Zwierząt Laboratoryjnych oraz Pracownia Neurofizjologii.

W ramach działalności pracowni realizowanych jest szereg prac doktorskich.

Pracownia Regulacji Snu i Czuwania

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • wpływ farmakologicznej inaktywacji ciała suteczkowatego na dystrybucję wybranych substancji bioaktywnych w przednim wzgórzu u szczurów swobodnie poruszających się,
 • wpływ farmakologicznej aktywacji i inaktywacji brzusznego pola nakrywki (VTA) na wzorzec hipokampalnego zapisu EEG u szczurów,
 • udział struktur nerwowych układu ciało suteczkowate - jądra przednie wzgórza w regulacji hipokampalnego rytmu theta u szczurów,
 • aktywność elektroencefalograficzna mózgu człowieka w warunkach zróżnicowanej stymulacji akustycznej.
czytaj dalej

Pracownicy:

 • dr Ziemowit Ciepielewski - starszy wykładowca
 • dr Paweł Matulewicz - adiunkt
 • dr Witold Żakowski - adiunkt
 • mgr Ewelina Kurowska - asystent
 • mgr Kacper Ptaszek - asystent
 • mgr Jan Ruciński - asystent

Pracownia Neurobiologii

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • mechanizmy odpowiedzialne za patofizjologię i terapię z wykorzystaniem zwierzęcego modelu choroby Alzheimera i choroby Parkinsona,
 • związek pomiędzy charakterystyką psychobehawioralną, leczeniem za pomocą psychostymulantów i antydepresantów a odpowiedzią immunologiczną,
 • farmakologia neuroimmunologiczna,
 • obszary mózgu zaangażowane w regulację układu odpornościowego.
czytaj dalej

Pracownicy:

 • dr hab. prof. UG Danuta Lewandowska - Kierownik
 • dr Wojciech Glac - adiunkt
 • dr Irena Majkutewicz - adiunkt

Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • badanie trombogenności oraz potencjału hemolitycznego bionanocelulozy (BNC),
 • wpływ chronicznego podawania amfetaminy i mefedronu na obraz histopatologiczny narządów wewnętrznych,
 • wpływ mefedronu i JWH-018 na układ odpornościowy u szczurów,
 • stężenie rozpuszczalnych form cząstek adhezyjnych ICAM-2, VCAM-1 i cytokiny IL-1 u świń z  różnymi wariantami implantów bionanocelulozowych,
 • prognozowanie cech behawioralnych i psychofizycznych korzystnych w warunkach obciążenia w oparciu o biomarkery - badania na modelu zwierzęcym i u wybranej grupy zawodowej,
 • neurogeneza i odwrócenie zaburzeń behawioralnych po wybiórczych uszkodzeniach ośrodkowego układu noradrenergicznego.
czytaj dalej

Pracownicy:

 • prof. dr hab. Artur H. Świergiel - Kierownik
 • dr Emilia Leszkowicz - adiunkt

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • wyykorzystanie innowacyjnych materiałów w medycynie regeneracyjnej - badania biokompatybilności,
 • badania behawioralne, fizjologiczne i genetyczne w odniesieniu do dobrostanu zwierząt, również dzikich.

Pracownicy:

 • dr Dorota Myślińska - kierownik
 • mgr Michał Kulikowski - pracownik techniczny
 • lek. wet. Antoni Kraszewski

Pracownia Neurofizjologii

Problematyka naukowa obejmuje następujące nurty badawcze:

 • wzajemne zależności pomiędzy wybranymi strukturami układu mezolimbicznego i pnia mózgu zaangażowanymi w indukowane stymulacją elektryczną reakcje pokarmowe i eksploracyjne, a także modyfikowanie tych reakcji poprzez domózgowe iniekcje lub lezje elektrolityczne,
 • powiązania w zakresie poszczególnych struktur układu mezolimbicznego przy uwzględnieniu transmiterowych systemów: dopaminergicznego, cholinergicznego i glutaminergicznego, działających w dynamicznej równowadze, będącej istotnym elementem regulacji zachowań motywacyjnych,
 • wpływ stymulacji struktur układu limbicznego na behawior, ośrodkową (mózgową) ekspresję cytokin oraz poziom markerów stresu oksydacyjnego i enzymów metabolizmu tlenowego w mięśniach (współpraca z Katedrą Fizjoterapii AWFiS – prof. dr hab. J.J. Kaczor),
 • stymulacja struktur układu limbicznego (m.in. ciała migdałowatego) a zachowania lękowe,
 • wpływ indukowanego stanu zapalnego na proces neurogenezy,
 • behawioralne i obwodowe efekty procesu immunizacji u szczurów,
 • funkcjonalne relacje między jądrem konarowo-mostowym nakrywki i brzusznym polem nakrywkowym śródmózgowia w regulacji elektrycznej czynności hipokampa.
czytaj dalej

Pracownicy:

 • dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska - Kierownik
 • dr Grażyna Jerzemowska - adiunkt
 • dr Natalia Miękus-Purwin - adiunkt

Realizowane prace doktorskie

W chwili obecnej w ramach pracowni Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka realizowanych jest 15 prac doktorskich.

 wykaz prac
 

Pracownicy i doktoranci Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG

W chwili obecnej zespół Katedry tworzy 20 pracowników oraz 16 doktorantów.

dr hab.
Jolanta Orzeł-Gryglewska

Kierownik Katedry,
Kierownik Pracowni Neurofizjologii
adiunkt habilitowany
pokój B/414
(58) 523 61 32
jolanta.orzel@biol.ug.edu.pl

prof. dr hab.
Artur H. Świergiel

Kierownik Pracowni Fizjologii Behawioru i Stresu
profesor zwyczajny
pokój B/411
(58) 523 61 33
artur.swiergiel@biol.ug.edu.pl

dr. hab. prof. UG
Danuta Lewandowska

Kierownik Pracowni Neurobiologii
profesor nadzwyczajny
pokój B/409
(58) 523 61 23
danuta.lewandowska@biol.ug.edu.pl

dr
Ziemowit Ciepielewski

Pracownia Regulacji Snu i Czuwania
starszy wykładowca
pokój B/440
(58) 523 61 35
ziemowit.ciepielewski@biol.ug.edu.pl

dr
Wojciech Glac

Pracownia Neurobiologii
adiunkt
pokój B/410
(58) 523 61 24
wojciech.glac@biol.ug.edu.pl

dr
Beata Grembecka

Pracownia Neurobiologii
adiunkt
pokój B/439
(58) 523 61 21
beata.grembecka@biol.ug.edu.pl

dr
Grażyna Jerzemowska

Pracownia Neurofizjologii
adiunkt
pokój B/415
(58) 523 61 25
grazyna.jerzemowska@biol.ug.edu.pl

dr
Emilia Leszkowicz

Pracownia Fizjologii Behawioru i Stresu
adiunkt
pokój B/440
(58) 523 61 35
eremita@biotech.ug.gda.pl

dr
Irena Majkutewicz

Pracownia Neurobiologii
adiunkt
pokój B/412
(58) 523 61 26
irena.majkutewicz@biol.ug.edu.pl

dr
Paweł Matulewicz

Pracownia Regulacji Snu i Czuwania
adiunkt
pokój B/414
(58) 523 61 32
pawel.matulewicz@biol.ug.edu.pl

dr
Natalia Miękus-Purwin

Pracownia Neurofizjologii
adiunkt
pokój B/417
(58) 523 61 21
miekusn@gmail.com

dr
Dorota Myślińska

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych
adiunkt
pokój B/412
(58) 523 61 26
dorota.myslinska@biol.ug.edu.pl

dr
Witold Żakowski

Pracownia Regulacji Snu i Czuwania
adiunkt
pokój B/444
(58) 523 61 31
witold.zakowski@biol.ug.edu.pl

mgr
Ewelina Kurowska

Pracownia Regulacji Snu i Czuwania
asystent / doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
ewelina.kurowska@biol.ug.edu.pl

mgr
Kacper Ptaszek

Pracownia Regulacji Snu i Czuwania
asystent / doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
kacper.ptaszek@biol.ug.edu.pl

mgr
Jan Ruciński

Pracownia Regulacji Snu i Czuwania
asystent / doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
jan.rucinski@phdstud.ug.edu.pl

mgr inż.
Michał Jaskulski

Pracownik naukowo-techniczny
pokój B/441
(58) 523 61 36
michal.jaskulski@biol.ug.edu.pl

mgr
Michał Kulikowski

Pracownia Zwierząt Doświadczalnych
Pracownik techniczny
pokój B/441
(58) 523 61 36
michal.kulikowski@biol.ug.edu.pl

mgr
Karolina Plucińska

pracownik techniczny, doktorantka
pokój B/415
(58) 523 61 25
karolina.plucinska@biol.ug.edu.pl

mgr
Łukasz Braszka

doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
lukasz.braszka@biol.ug.edu.pl

mgr
Joanna Dunacka

doktorantka
pokój B/417
(58) 523 61 21
joanna.dunacka@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Arkadiusz Działoszewski

doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
arkadiusz.dzialoszewski@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Olimpia Goździewicz

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
olimpia.gozdziewicz@biol.ug.edu.pl

mgr
Grzegorz Jabłoński

doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
grzegorz.jablonski@biotech.ug.edu.pl

mgr
Grzegorz Kłoss

doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
grzegorz.kloss@biol.ug.edu.pl

mgr
Paulina Pałczyńska

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
paulina.palczynska@biotech.ug.edu.pl

mgr
Aleksandra Piwka

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
aleksandra.piwka@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Martyna Siudak

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
martyna.siudak@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Agnieszka Stankiewicz

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
agnieszka.wadolowska@phdstud.ug.edu.pl

mgr
Piotr Zawistowski

doktorant
pokój B/438
(58) 523 61 21
piotr.zawistowski@biol.ug.edu.pl

mgr
Marta Ziętek

doktorantka
pokój B/438
(58) 523 61 21
marta.zietek@phdstud.ug.edu.pl

dr. hab. prof. UG
Andrzej Borman

senior
andrzej.borman@biol.ug.edu.pl

 

Informacje i materiały dla studentów

Pracownicy i doktoranci Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka prowadzą kilkadziesiąt przedmiotów obligatoryjnych i fakultatywnych na blisko 10 kierunkach studiów.

SKN 'Homunculus'

Studenckie Koło Naukowe 'Homunculus' to jedno z najprężniej działających kół naukowych na UG.

 Strona www  Facebook

Prace dyplomowe

Zobacz proponowaną tematykę prac licencjackich i magisterskich oraz opiekunów prac.

 Prace dyplomowe

Skrypt do ćwiczeń

Polecamy nasz podręcznik 'Fizjologia Zwierząt i Człowieka (Wyd. UG)' - do nabycia bezpośrednio w Katedrze (pokój B/406) w cenie 46 zł.

Konsultacje

Terminy konsultacji pracowników oraz doktorantów Katedry można sprawdzić klikając poniższy przycisk.

 konsultacje
  Ogłoszenia dla studentów
6.11.
Wyniki sprawdzianu z Anatomii funkcjonalnej człowieka: układ kostny, układ mięśniowy.

31.10.
Ogłoszenie dotyczące sprawdzianu z Anatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.

3.10.
Orędzie dotyczące zajęć z Anatomii funkcjonalnej człowieka można przeczytać tutaj.